Russian Personalities

People well-known in art, sport, film, fashion

khrushchev brezhnev

N.S. Khrushchev with the first cosmonaut, Yuri Gagarin, the rightmost L.I. Brezhnev, 1961

Notable Nikita Khrushchev with the first cosmonaut, Yuri Gagarin, the rightmost L.I. Brezhnev, 1961