Russian Personalities

People well-known in art, sport, film, fashion

glazunov brezhnev

I. Glazunov. Portrait of L.I. Brezhnev

I. Glazunov. Portrait of Leonid Brezhnev